Sarah Jessica Parker..Penelope Cruz..Paris Hilton..Nancy Ajram..Mariah Carey..Haifa Wehbe in wedding dress

Sarah Jessica Parker..Penelope Cruz..Paris Hilton..Nancy Ajram..Mariah Carey..Haifa Wehbe in wedding dress

Sarah Jessica Parker

Penelope Cruz

Paris Hilton

Nancy Ajram

Mariah Carey

Laeticia Casta

Hind Sabri

Haifa Wehbe

Cyrinne Abdel Nour

Sarah Marshal by Zuhair Mrad

Lalla Salma

Queen Rania
 
Sarah Jessica Parker..Penelope Cruz..Paris Hilton..Nancy Ajram..Mariah Carey..Haifa Wehbe in wedding dress